Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused on koostatud avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkti 311 alusel
lähtudes üldmääruse artiklist 12.

1. Sissejuhatus

1.1. Andmekaitsetingimustes on selgitatud isikuandmete töötlemist koolis, isikuandmete
töötlemise eesmärki, ulatust ja viisi, kolmandatele isikutele, sealhulgas teisele asutusele,
isikuandmete edastamist ja avalikkusele kättesaadavaks tegemist ning isiku poolt enda
andmetega tutvumise õigust ja korda. Koolina käsitletakse käesolevas andmekaitsetingimustes
nii kooli („Edu Valem“ Erakool) kui kooli pidajat (Mittetulundusühing EDU VALEM) ühes
isikus.
1.2. Isikuandmeteks on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtav toiming, nagu kogumine,
dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine,
päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel
kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine,
kustutamine või hävitamine.
1.3. Kool töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus ja ainult nii kaua, kui
see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks. Kool hoiab oma käsutuses
olevaid isikuandmeid lubamatu ja sihipäratu kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest,
rakendades kõiki asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid.
1.4. Kool töötleb isikuandmeid ainult täielikus kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate
õigusaktidega.
1.5. Andmekaitsetingimustes ei käsitleta seda, kuidas kool töötleb juriidiliste isikute andmeid,
ega seda, kuidas teised isikud töötlevad isikuandmeid, kellele on kool seaduse alusel
edastanud õpilase, vanema või koolitöötaja andmed.

2. Õpilase isikuandmed

2.1. Kool esitab tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti
Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 29 lõikest 1 EHIS-esse õpilaste
andmed, mis on kirjeldatud nimetatud määruse §-s 26. Andmed esitatakse EHIS-esse
alusdokumentide alusel, mis on kirjeldatud nimetatud määruse §-s 28. EHIS-e vastutav
töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium.
2.2. Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides, sh eKoolis, töödeldakse
andmeid, mis on kirjeldatud haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52
„Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning
dokumentide täitmise ja pidamise kord“.

2.3. Õpilase andmete töötlemise õiguslik alus on kooli ja kooli pidaja seadusjärgne kohustus.
Andmete töötlemise eesmärk tuleneb riiklikest õigusaktidest (erakooliseadus, põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus, jms), mille täitmist reguleeritakse seaduse alusel antud määruste (õpilase
kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord, jms) ja
koolisiseste õigusaktidega (kooli põhikiri, õppekava, kodukord). Andmete töötlemine on
vajalik õpilase isikustamiseks, õppekava läbimiseks ning kooli lõpetamiseks.
2.4. E-õppe keskkondade kasutajal on võimalik täiendada oma kasutajaprofiili vabatahtlike
andmetega, mis aitavad parandada e-õppe keskkonna kasutusmugavust. Nende andmete
töötlemise õiguslik alus on kasutaja nõusolek. Kasutajal on õigus neid andmeid igal ajal
muuta ja kustutada.
2.5. Kui õpilane osaleb koolivälistes projektides, mida rahastavad ja kontrollivad koolivälised
isikud, edastab kool õpilase andmed neile isikutele. Sel juhul on isikuandmete töötlemise alus
õpilase nõusolek, mille ta on andnud projektis osalemise taotlust esitades.
2.6. Kool jäädvustab oma tähtsamaid sündmusi ning õppe- ja teadustegevust video- ja
pildimaterjalina asutusesiseseks kasutamiseks ning ei edasta neid kolmandatele isikutele.
Video- ja pildimaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete, eelkõige isiku kujutise
vastutav töötleja on kool. Kui koolil tekib soov esitada video- või pildimaterjali kooli
veebilehel või esitada seda mujal avalikkusele kättesaadavas vormis, siis seda tehakse ainult
video- ja pildimaterjalil kujutatud isikute eelneval nõusolekul.
2.7. Ajaloolis-kultuurilisel eesmärgil säilitab kool pildi- ja videomaterjali tähtajatult. Avalikel
üritustel, milleks on näiteks kooli lõpuaktus, tehtud fotosid võib kool kasutada
sotsiaalmeedias ja reklaamikampaaniates ilma isiku nõusolekut küsimata.
2.8. Õpilase õppe- ja kasvatustegevusega seotud isikuandmeid sisaldavad andmed, mis on
vajalik õpitulemuste saavutatuse hindamiseks, kustutatakse või hävitatakse hiljemalt pärast
õpilase üleviimist järgmisse klassi või õpilase koolist väljaarvamist, kui õigusaktidest ei
tulene teisti.

 

3. Tööle kandideerija isikuandmed

3.1. Kool töötleb vastutava töötlejana peamiselt järgmisi kooli tööle kandideeriva isiku
andmeid:
3.1.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed, eelkõige ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
3.1.2. kontakteerumiseks vajalikud andmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress;
3.1.3. töölevõtmiseks vajalikud andmed, mis tõendavad töötaja vastavust
kvalifikatsiooninõuetele ning teistele seadusega kehtestatud nõuetele.
3.2. Kui isik on esitanud kandideerimiseks nõutud andmed, eeldab kool, et ta on nõus oma
isikuandmete töötlemisega töölevõtmise eesmärgil. Kui isik on oma
kandideerimisdokumentides esitanud soovitajate andmed, eeldab kool, et ta on nõus, kui kool
võtab soovitajatega ühendust.
3.3. Äraütleva vastuse saanud kandidaadi kandideerimisdokumente säilitab kool õigustatud
huvi alusel võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil. Kool säilitab
kandideerimisdokumente ühe aasta alates äraütlevast otsusest.

3.4. Kandidaatide eelvaliku tegemiseks võib kool kasutada psühhomeetrilisi teste (näiteks
vaimse võimekuse test ja isiksusetest), juhul kui kandidaat on andnud selleks nõusoleku.
Testitulemuste tõlgendamise põhjal võib kool saada testi korraldajalt kui isikuandmete
volitatud töötlejalt kandidaadi kohta veel isikuandmeid (näiteks isikuomaduste kohta). Kool ei
tee kandidaatide kohta otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel.
3.5. Õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate (õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid,
abiõpetajad) ning muude töötajate töölevõtmisel töödeldakse isikuandmeid erinevalt.
3.5.1. Muude töötajate töölevõtmisel tutvuvad asjakohaste kandideerimisdokumentidega
ainult töölevõtuprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja nendes sisalduvaid
isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele. Kandidaatide isikuandmed on
juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sealhulgas pädevad asutused) saavad
juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
3.5.2. Õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ametikohad täidab kool avalikul konkursil
ning valimise käigus töödeldakse ka isikuandmeid teistmoodi kui muude töötajate
töölevõtmisel. Konkursi korraldamisel lähtub kool kooli nõukogu kehtestatud
õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korrast.

4. Töötaja isikuandmed

4.1. Kool töötleb vastutava töötlejana töölepingu alusel ja õigusaktidest (näiteks
maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate
kohustuste täitmiseks järgmisi kooli töötaja isikuandmeid:
4.1.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood ning
kodakondsus;
4.1.2. töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress,
telefoninumber ja postiaadress;
4.1.3. perekondlikud ja sotsiaalsed andmed, näiteks andmed töötaja laste kohta lastega seotud
puhkuste võimaldamiseks, töötaja või tema lähedase surmatõend matusetoetusega seotud
puhkuse võimaldamiseks, tõend kaitseväeteenistuse või õppekogunemise kohustuse kohta;
4.1.4. kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed;
4.1.5. finantsandmed, näiteks pangakonto number, avaldus tulumaksuvaba miinimumi
arvestamiseks ja pensioniinfo;
4.1.6. töösuhet puudutavad andmed, näiteks tulemusvestluste dokumendid;
4.1.7. andmed töötaja terviseseisundi kohta, näiteks tervisetõendid, tervisekontrolli otsused,
andmed tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta.
4.2. Kool võib töötaja nõusolekul töödelda tema isikuandmeid ametiühingusse kuulumise
kohta, selleks et pidada töötaja töötasust kinni ametiühingu liikmemaks.
4.3. Isikuandmeid töötleb kool õigustatud huvi alusel ka oma ülesannete täitmiseks ja
turvalisuse tagamiseks (sealhulgas töötajate andmete registreerimisel andmebaasides).

 

5. Isikuandmed videojälgimissüsteemi kasutamisel

5.1. Kooli kasutuses olevate hoonete ja ruumide valve ning neis viibivate inimeste ja vara
kaitse eesmärgil on koolil kasutada videojälgimissüsteem. Jälgimisseadmestiku kasutamise
kord on sätestatud kooli kodukorras. Videojälgimisseadmete paigaldamisel on kool pidanud
silmas seda, et jälgitavad oleksid hoone lähiümbrus ja sissepääsud, pääsud korrustele ja vajaduse korral eriotstarbeliste ruumide uksed. Videojälgimissüsteemi kasutamisest hoones
teavitatakse välisuksele pandud sildil.
5.2. Juurdepääs videosalvestistele ja reaalajas videopildile on kooli valvekeskuse töötajal oma
tööülesannete täitmiseks. Tänavale paigaldatud välikaamerate videopilti võib kool edastada
Politsei- ja Piirivalveametile avaliku korra tagamiseks.
5.3. Kolmandad isikud, sealhulgas kooli töötajad, videosalvestistele ja reaalajas videopildile
juurde ei pääse. Juurdepääs on ainult kooli pidaja volitatud esindajatel. Videosalvestised
edastab kool kolmandatele isikutele üksnes ametliku nõudekirja ja seadusjärgse kohustuse
korral.
5.4. Videojälgimissüsteem salvestab videosalvestised kooli keskserverisse, kus neid
säilitatakse 30 kalendripäeva.
6. Isikuandmed kirjavahetuses
6.1. Isikuandmeid sisaldavad koolile esitatud selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded,
pöördumised ning muudelt asutustelt või isikutelt saabunud kirjad registreeritakse koolis
märkega asutusesiseseks kasutamiseks.
6.2. Kõik kooli tegevuse käigus koostatud isikuandmeid sisaldavad dokumendid,
registreeritakse dokumendiregistris märkega asutusesiseseks kasutamiseks.
6.3. Juurdepääsupiiranguga teabe, sealhulgas isikuandmeid sisaldavad dokumendid, väljastab
kool ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seaduslik õigus see saada (näiteks
kohtueelsele menetlejale või kohtule). Kui kolmas isik esitab teabenõude, et tutvuda
juurdepääsupiiranguga teabega, otsustab kool iga kord eraldi, kas dokumendi saab anda välja
osaliselt või tervikuna.

 

7. Kooli veebilehtede kasutaja andmed

7.1. Kool kasutab oma veebilehtedel ja selle alamlehtedel järgmist tüüpi küpsiseid:
7.1.1. seansiküpsised, mis on ajutised ja kustuvad kohe pärast veebilehitseja sulgemist. Kool
kasutab seansiküpsiseid selleks, et tagada veebilehe korrektne toimimine ja mugavam
kasutamine;
7.1.2. püsiküpsised, mis salvestuvad külastaja seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist.
Kool kasutab püsiküpsiseid näiteks selleks, et tuvastada külastajad, kes on varem samal
veebilehel käinud, ning jätta meelde nende tehtud valikud. Samuti kasutab kool püsiküpsiseid
veebilehe kasutatavuse analüüsimiseks ning külastuse keskmise kestuse kindlakstegemiseks,
et hinnata ja parandada veebilehe toimimist ja kasutusmugavust;
7.1.3. kolmandate isikute küpsised. Kolmandate isikute loodud küpsiseid kasutab kool
peamiselt reklaamide kuvamiseks, turunduseks ja veebilehe külastatavuse statistika
tegemiseks;
7.1.4. autentimisküpsised, mida veebileht kasutab sisselogitud kasutaja identsuse
kontrollimiseks.
7.2. Kui külastaja ei nõustu küpsiste kasutamisega, peab ta muutma oma veebilehitseja
privaatsussätteid. Sellisel juhul võib tal olla kooli veebilehel pakutavatele teenustele ja
funktsioonidele piiratud ligipääs.
7.3. Kooli välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab Google Analytics
teenust.

 

8. Andmesubjekti õigused

8.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Olenevalt
isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest on andmesubjektil õigus:
8.1.1. saada kinnitust selle kohta, kas kool töötleb tema isikuandmeid ja tutvuda enda kohta
kogutud isikuandmetega. Andmesubjekti taotlused, mille eesmärk ei ole olla töötlemisest
teadlik ja kontrollida selle seaduslikkust, võib kool vastutava töötlejana tagasi lükata;
8.1.2. nõuda enda kohta kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike
isikuandmete täiendamist;
8.1.3. nõuda, et kool kustutaks põhjendamatu viivituseta tema isikuandmed, mille
töötlemiseks ei ole koolil enam õiguslikku alust või mida koolil ei ole enam vaja eesmärgil,
mille pärast ta on andmed kogunud või neid muul viisil töödelnud;
8.1.4. võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb
nõusolekul. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse
seaduslikkust;
8.1.5. nõuda koolilt isikuandmete töötlemise piiramist, juhul kui:
8.1.5.1. andmesubjekt on vaidlustanud isikuandmete õigsuse. Kool piirab töötlemise ajaks,
mis võimaldab tal kontrollida isikuandmete õigsust;
8.1.5.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete
kustutamist;
8.1.5.3. kool ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid
õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
8.1.5.4. andmesubjekt on isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite. Kool piirab
töötlemise seniks, kuni kontrollitakse, kas kooli õiguspärased põhjused kaaluvad üles
andmesubjekti põhjused;
8.1.6. saada oma isikuandmed, mille ta on koolile esitanud üksnes nõusoleku alusel ja
edastada need teisele vastutavale töötlejale. Andmete ülekandmise õigus kehtib ainult nende
isikuandmete kohta, mille isik on koolile edastanud ning mida kool töötleb automatiseeritult
ja nõusoleku või lepingu alusel. Näiteks ei kohaldu andmete ülekandmise õigus tööle
kandideerijatele, sest nende andmeid ei töödelda automatiseeritult;
8.1.7. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui andmete töötlemise alus
on õigustatud huvi või kui töötlemine on vajalik avalike ülesannete täitmiseks või avaliku
huvi pärast.
8.2. Kõigi küsimustega, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti
eelnimetatud õiguste kasutamisega, on andmesubjektil võimalik pöörduda direktori poole eposti aadressil natalia.rea@eraharidus.ee. Kool võib andmesubjekti päringu saamise korral
paluda, et andmesubjekt täpsustaks, millise teabe või milliste isikuandmete töötlemise
toimingutega on päring seotud. Päringule vastab kool 30 päeva jooksul alates selle saamisest.
Kui selgub, et päringule vastamiseks on vaja rohkem aega, võib kool vastamise tähtaega
mõistliku aja võrra pikendada. Töödeldavate isikuandmete koopia väljastatakse
andmesubjektile tasuta, kuid lisakoopiate väljastamise eest võib kool küsida kulude katmiseks
mõistlikku tasu.
8.3. Kui andmesubjekt on seisukohal, et viis, kuidas kool töötleb tema isikuandmeid, on
vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) või muu pädeva
järelevalveasutuse poole.

Natalia Rea
Direktor