Vastuvõtu tingimused

Edu Valem Erakool

Õpilase kooli vastuvõtmise kord

1. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku taotluse.

2. Taotlusele esimesse klassi vastuvõtmiseks enne õppeaasta algust tuleb vanemal lisada:

2.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri;

2.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

2.3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

3. Taotlusele põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks tuleb vanemal lisada:

3.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri;

3.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

3.3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

3.4. väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

3.5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane arvatakse Kooli pärast õppeperioodi lõppu;

3.6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse Kooli õppeveerandi kestel.

4. Taotlusele 10. klassi vastuvõtmiseks enne õppeaasta algust tuleb lisada:

4.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri;

4.2. vanema (kui õpilane ei ole täisealine) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

4.3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4.4. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

5. Taotlusele gümnaasiumisse vastuvõtmiseks tuleb lisada:

5.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri;

5.2. vanema (kui õpilane ei ole täisealine) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

5.3. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

5.4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

5.5. väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

5.6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse Kooli pärast õppeperioodi lõppu;

5.7. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamat ning hinneteleht jooksva kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse Kooli õppeveerandi kestel.

6. Sisseastuja ja vanema (kui õpilane ei ole täisealine) isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada Koolis, kus koolitöötaja vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

7. Taotluse esitaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

8. Taotluste vormid on kättesaadavad Kooli veebilehel.

9. Kui õpilane on otsustatud kooli vastu võtta, tehakse õpilasele ja vanemale (kui õpilane ei ole täisealine) ettepanek sõlmida kooli pidajaga erakooli leping (edaspidi Leping)

10. Leping sõlmitakse hiljemalt kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega, kuid mitte hiljem kui kümme päeva enne õppetöö algust.

11. Õpilane loetakse erakooli vastuvõetuks, kui õpilase või vanema vanemale (kui õpilane ei ole täisealine) ja erakooli pidaja vahel on Leping allkirjastatud. Lepinguga võtab Kool kohustuse anda õpilasele õppekavale vastavat haridust ning õpilane kohustub järgima Kooli kodukorda ja juhinduma tegevuses Lepingus kokkulepitust.

12. Õpilane kantakse Kooli õpilaste nimekirja päevast, kui õpilane asub õppetööle.

KUI SOOVIJATE HULK ÜLETAB MEIE KOOLI VASTUVÕTU VÕIMALUSED, ARVESTAME EESKÄTT EDU VALEM LASTEIA LÕPETANUID LAPSI.

Online taotlusvorm