Дневной план

Päevakava

Kehtestatud direktori 31. augusti 2022. a käskkirjaga nr 1-1/13 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

 • 25 lõike 6 alusel.

Jõustumine: 01.09.2022

Edu Valem“ Erakool

Päevakava

 1. Õppetundide ja vahetundide ajalist kestust kajastav loetelu vahetu juhendatud õppetegevuse korral

1.1. Esimene tund algab 8.15.

1.2. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

1.3. Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 4 lõike 1 kohaselt peab söögiaeg koolis olema vähemalt 15 minutit. Õigusaktiga sätestatakse söömisele kuluv minimaalne aeg, mitte söögivahetunni pikkus. Sellest tulenevalt on koolis vahetunnid, kui õpilased suuvad pikkusega 15 minutit. Kuid klassile, kellel on parasjagu söögivahetund, võimaldab kool söögivahetunnile eelnevast õppetunnist minna ära varem, et jõuda söögikohta ning hilineda söögivahetunnile järgnevasse tundi vastavalt ajale, mis kulub söömiskohast õppimise kohta tulekuks. Õppetundidest lubatakse õpilane ära varem ja saabuda võib õppetundi hiljem eesmärgiga, tagada õpilasele seadusega ettenähtud 15 minutit söögiaega.

1.4. Õppetundide ja vahetundide ajaline kestvus kajastub tunniplaanis.

 1. Õppetundide ja vahetundide ajalist kestust kajastav loetelu distantsõppe korral

2.1. Kui klassile rakendatakse tunniplaanijärgset distantsõpet, siis õpe toimub vastavalt tunniplaanile, kus õppetund vaheldub vahetunniga, sh söögivahetunniga.

2.2. Kui klassile ei rakendata tunniplaanijärgset õpet, siis toimub õpe vastavalt õpetaja antud juhistele.

 1. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu

3.1. Õppetegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu on esitatud kooli tunniplaanis . Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehe kaudu: http://kool.eraharidus.ee/

3.2. Distantsõppe tegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu on kättesaadav elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu.

 1. Õppetundide ajaline kava

4.1. Õppetundide ajaline kava koostatakse õppetunni vahetu läbiviija poolt, kui õppetunnid toimuvad individuaaltunnina, konsultatsioonina, e-õppena ja õppekäiguna. Ajalise kava koostamisel juhindutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikest 5, mille kohaselt õppetunni arvestuslikuks pikkuseks on 45minutit ning vahetunni pikkus peab olema vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

Tundide ja vahetundide ajaline järjestus

 1. tund – 8.15 kuni 9.00
 2. tund — 9.15 kuni 10.00
 3. tund — 10.15 kuni 11.00
 4. tund — 11.15 kuni 12.00
 5. tund — 12.15 kuni 13.00
 6. tund — 13.15 kuni 14.00
 7. tund — 14.15 kuni 15.00
 8. tund — 15.15 kuni 16.00

4.3. Distantsõppe korral lepivad õpetajad õpilastega kokku õppe üksikasjad ning teavitavad sellest elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu.

4.4. Distantsõppe korral võivad õpetajad õpilastega kokku leppida õppe korraldamise tsükliõppena, teavitades tsükliõppe korraldusest elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu.

 1. Tunniplaani teatavakstegemine

5.1. Õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast, milleks on tunniplaan, tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodukorras sätestatud korras.

5.2. Distantsõppes rakendatav tunniplaan tehakse teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu.

 1. Kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus

6.1. Kooli õppekava toetavat õppekavavälist tegevust korraldab Mittetulundusühing EDU VALEM.

6.2. Huviringi tundide järjestus ja ajaline kestus klassiti on kättesaadav kooli veebilehe kaudu: http://kool.eraharidus.ee/

6.3. Pikapäevarühma tegevuste toimumise järjestust kajastav loetelu ning nende ajaline kestus klassiti on esitatud pikapäevarühma tegevuste kavas. Pikapäevarühma tegevuste kavas on ette nähtud: a) aeg puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks; b) kehaliselt aktiivne tegevus, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest kas õues või ruumis; c) aeg koduste õpiülesannete täitmiseks; d) täiendav eine- või lõunasöök; e) vahetunnid tegevuste vahel. Pikapäevarühma tegevuste kava on kättesaadav kooli veebilehe kaudu: http://kool.eraharidus.ee/

6.4. Õppekavaväline tegevus on distantsõppe perioodil peatatud, välja arvatud juhul, kui õppekavaväline tegevus on tehniliselt ja sisuliselt võimalik õpilaste ja õpetaja vahelisel kokkuleppel distantsõppena.

6.5. Pikapäevarühma tegevus on distantsõppe perioodil peatatud. Individuaalsel ja eelneval kokkuleppel on võimalikud konsultatsioonid distantsõppena õpilastele, kes vajavad täiendavat juhendatud õpet.